História ATU KOŠICE

Dňa 9.3.1995 prípravný výbor v zložení Mgr. Mikuláš starec, Mgr. Ján Gál, Mgr. Mikuláš Kluch a Mgr. Ladislav Maďár požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o registráciu novozaloženého občianskeho združenia s názvom AKADEMIK TU pre KTV Košice so sídlom Vysokoškolská 4, Košice. Za svoje základné poslanie si združenie predsavzalo rozvíjať a podporovať vysokoškolskú telesnú výchovu a šport so zreteľom na etické a zdravotné hľadiská. združenie prijalo stanovy, ktoré boli zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 6.12.1995 pod číslom VVS/1-900/90-11152. Za predsedu správnej rady bol zvolený Mikulaš Starec. V združení vyvíjali činnosť kluby potápania, šachu triatlonu, aerobicu a stolného tenisu.

V decembri 1999 na mimoriadnej konferencii vstúpilo do združenia 11 oddielov a klubov, ktoré sa odčlenili od TJ Slávia TU Košice. Menovite atletický oddiel a kluby bedmintonu, florbalu, jachtingu, karate, vodných športov, orientačného behu, power sportu, softbalu, volejbalu a horolezectva. Vstupom týchto subjektov sa rozšírila členská základňa na 915 členov. V roku 2001 bol do združenia prijatý klub vodného póla.

Na konferencii združenia 30.9.2002 boli prijaté nové stanovy. Bola konštituovaná nová správna rada, ktorá za svojho predsedu zvolila Ing. Gabriela Fischera. Za hlavné poslanie si vo svojich stanovách združenie určilo rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podporu športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

Po odstúpení Ing. Fischera z funkcie v máji 2003, bol za predsedu správnej rady zvolený Doc. RNDr. Vladimír Penjak, CSc.
V prvom polroku 2004 schválila správna rada základné legislatívne normy združenia ako sú rokovací poriadok, zásady hospodárenia, mzdový poriadok, organizačný poriadok. V združení sa etablovalo 14 subjektov vrátane športu pre všetkých, kde fungujú stolný tenis, šach, klub priateľov prírody, snowboarding, potápanie, aerobic.

V roku 2005 bol do združenia prijatý lukostrelecký klub.

Dňa 27.10.2008 sa konala konferencia združenia, na ktorej sa zhodnotila činnosť za roky 2005-2008. Bola kreovaná nová správna rada, ktorá na svojom prvom zasadnutí zvolila za predsedu Prof. Ing. Emila Spišáka CSc.. V roku 2008 ukončil činnosť wellness klub. Bol založený 1. Racketlon klub. Zo združenia ATU vystúpil horolezecký klub.

V roku 2009 ukončil činnosť lukostrelecký oddiel.

V roku 2010 vystúpil zo združenia na vlastnú žiadosť šachový oddiel.

Naše úspechy:

Základné štatistické údaje o ATU 2002-2012
Základné štatistické údaje o ATU 2013-2022

Účasť klubov v súťažiach 2013

 
Informačný redaktor: Akademik
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk