2% zo zaplatenej dane

zamestnanec

2% z dane nám môžete poukázať ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní:

Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2(3)% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane (a Potvrdení o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti) daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

ak podávate daňové priznanie

2(3)% z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúc obdobia. Musí však byť splnená podmienka minimálne 3E pre prijímateľa.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2(3)% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú vo vedľajšom stlpci dole. 3% zo zaplatenej dane môžete poukázať , ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

firma (právnická osoba)

1%(2%) z dane nám môže poukázať aj firma, ak podáva daňové priznanie (DP) k dani z príjmov právnický osôb. Vypočítajte si Vaše 1%(2%) z dane z prpríjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, (minimálne 8E na jedného prijímateľa). 1% verzus 2% z dane:

V DP pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1(2)% z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do DP další list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uvedte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uvedte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Akademik Technická univerzita Košice
IČO: 35512644
Právna forma: občianske združnie
Watsonova 4 A
04001 Košice - Sever 
Informačný redaktor: Akademik
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk